Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Paju Events:n henkilötietolain (10 ja 24) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 11.6.2020


1. Rekisterinpitäjä:

Yrityksen nimi: Paju Events (Onnen Kuplia tapahtumien järjestäjä)

Y-tunnus: 3141214-7

Osoite: Aleksis Kiven Katu 19A, 00510 Helsinki

paula@onnenkuplia.fi


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Paula Jurvanen

paula@onnenkuplia.fi


3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas-, markkinointi- ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri.


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen hoito.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja eritiysruokavaliot, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista sekä muut tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Säilytysajat voivat vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä lomakkeista, sähköpostite, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Syöttämällä henkilotietoja Onnen Kuplia verkkosivuilla oleviin lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Onnen Kuplille (Paju Events), käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.


7. Onko tietoja pakko antaa?

Jos et salli henkilötietojesi käsittelyä, emme pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta (esimerkiksi varaamaan majoitusta, järjestämään erityisruokavalioita ja laskuttamaan palveluistamme). Jos et halua, että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme, että et toimita meille mitään tietoja.


8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan vain toimintamme tarkoituksen täyttämiseksi (esimerkiksi majoitusvaraus ja laskutus). Tietoja ei luovuteta muuten muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Yhteystietoja voidaan jakaa yhteistyökumppaneille vain jos olet tämän hyväksynyt.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä nuodatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijoiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilollä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä (kuten kirjanpitoaineiston säilytys).

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).